3490
465,33 / L

Ovnsværte

Art. 36-3391

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til pleje og rengøring af støbejern, kakkelovne og brændekomfurer. Meget effektivt produkt, der giver en frisk overflade i sort/antracit. ¨Påfør med en fugtig klud, og efterpoler med en tør klud. Det anbefales at bruge handsker, når du anvender sværten. Volumen: 75
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Brandfarlig væske og damp. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum til slukning. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også