3490
465,33 / L

Ovnsværte

Art. 36-3391

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til pleje og rengøring af støbejern, kakkelovne og brændekomfurer. Meget effektivt produkt, der giver en frisk overflade i sort/antracit. ¨Påfør med en fugtig klud, og efterpoler med en tør klud. Det anbefales at bruge handsker, når du anvender sværten. Volumen: 75
Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum til slukning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend værktøj, som ikke frembringer gnister. Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr/ventilations-/lys-/.../-udstyr. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også