8990
179,80 / L

Fortynder nr. 3

Art. 30-558

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fortynder til 2-komponent polyerutanbaserede lakker, såvel klarlak som den pigmenterede. Anvendes ved sprøjtelakering og rengøring. 0,5 l. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også