7990
159,80 / L

Fortynder nr. 3

Art. 30-558

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Fortynder til 2-komponent polyerutanbaserede lakker, såvel klarlak som den pigmenterede. Anvendes ved sprøjtelakering og rengøring. 0,5 l.
Fare
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ved brand: Anvend alkoholbestandigt skum, pulver eller sand til slukning. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også