7490
99,87 / L

Fortynder nr. 1

Art. 30-517

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Bruges til 1-komponent alkydmaling og primer samt til rengøring af værktøj, der er brugt til påføring. Fortyndes til ønsket viskositet, maks. 10 %. Farveløs. Volumen: 0,75 liter. For at købe dette produkt skal du være fyldt 18 år.
Fare
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også