7490
99,87 / L

Fortynder nr. 1

Art. 30-517
Bruges til 1-komponent alkydmaling og primer samt til rengøring af værktøj, der er brugt til påføring. Fortyndes til ønsket viskositet, maks. 10 %. Farveløs. Volumen: 0,75 liter.
Fare
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.