9990
133,20 / L

Primer til alkydmaling

Art. 30-516

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Hurtigtørrende primer til alkydmaling. Anvendelsesområde: stål, træ og glasfiber (oven for vandlinjen). Påføres med pensel, rulle eller sprøjte (til sprøjte kræves fortynding). Forbrug: 6–12 m2/l Indhold: 0,75 l.
Advarsel
Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Indeholder: N-Formylmorpholine. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også