4490
89,80 / L

Bådvoks, cremet

Art. 30-563
Giver din båd en skinnende overflade og glans, samtidigt med at båden får et lag, der langvarigt beskytter mod salt, oxidering og solens UV-stråler. Til både plast-, lak- og metaloverflader. Indeholder ikke slibemiddel. 500 ml.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Undgå udledning til miljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.