4990

Marine-metalpolish

Art. 30-559

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Marine Polish er velegnet til polering af guld, sølv, kobber, krom, messing, bronze, aluminium, stål og gelcoat. Polishen efterlader en beskyttende film.

Advarsel
Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også