4990

Marine-metalpolish

Art. 30-559

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Marine Polish er velegnet til polering af guld, sølv, kobber, krom, messing, bronze, aluminium, stål og gelcoat. Polishen efterlader en beskyttende film.

Advarsel
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Forurenes tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også