199,-
199,- / L

2-komponent polyuretanlak

Art. 30-553
  • Højblank 2-komponent PU-klarlak til træ, krydsfinér, glasfiber og epoxy. Ekstrem holdbar og robust under maritime forhold. Beskytter mod slitage, benzin og olie. Højeste UV-beskyttelse. Bør anvendes efter arbejde med epoxy for at beskytte mod, at det gulner.
  • Ved første påføring på ubehandlet træ fortyndes lakken med 15–20 % Fortynder nr. 3. Hvis nødvendigt fotyndes anden påføring med 5–10 % Fortynder nr. 3.
  • Tidligere lakerede flader, som er i god stand, slibes let med slibepapir 280–300.
  • På tidligere lakerede flader, som er i dårlig stand, skal al gammel lak fjernes. Slib træoverfladen ren.
  • Lakér 4–8 lag for at opnå det optimale resultat. Slib med 280–320 korns slibepapir imellem påføringerne. Slibestøv fjernes let med Biltemas Klæbedug 30500.
  • Polyuretanlak bør ikke anvendes på træ med stor bevægelighed og heller ikke, når luftfugtigheden overstiger 80%. Træets fugtighed må ikke være over 14 %. Ikke til permanent brug under vandlinien.
  • Det bedste resultat opnås ved temperaturer mellem 15º C og 20º C.
Blandingsforhold: 4:1
Påføring: Pensel, rulle
Påføringstemperatur: min. 5 °C, maks. 35 °C
Forbrug: 10–12 m²/l
Fortynding, rengøring: Fortynder nr. 3
Brugstid: 3 t ved 20 °C
Temperatur: 10 °C | 15 °C | 20 °C | 30 °C
Kan overmales: 18 t | 12 t | 8 t | 6 t
Gennemhærdet: efter 3 døgn.

OBS! Kan ikke lakeres oven på tidligere lakerede 1-komponentmalinger. Er du i tvivl, skal du prøve på en lille flade.
Base
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Søg lægehjælp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
Hærder
Advarsel
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Relaterede produkter