5990
149,75 / L

Elektronikrens

Art. 36-457
Til sikker og hurtig rengøring af elektroniske apparater, instrumenter, elmotorer etc. Elektronikrensen overflader en lav overfladespænding og er ikke ledende. Fugtdrivende, fordamper hurtigt og absolut flygtigt. Det efterlader ingen substanser. Midlet angriber ikke konstruktionsmateriale, farve, stof etc. OBS! Sørg for, at det er slukket for elektriske apparater.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.