9490
237,25 / L

Maling til tagplader

Art. 36-5848
Elastisk og modstandsdygtig vinylmaling til reparation af tagplader. Kan også benyttes direkte på flader af PU, vinyl, plast og polyester. Tåler både varme, kulde og sollys. Berøringstør efter 10-20 min. Gennemtør efter 7 døgn. Sort. 400 ml.

Tekniske data:
  • Type: Vinylmaling.
  • Dækkeevne: 1,0 – 2,0 m², pr. dåse.
  • Støvtør: 5-10 min.
  • Berøringstør: 10-20 min.
  • Overmaling: Inden 15 min. (vådt i vådt), eller efter 7 døgn (gennemtør).
Brugsanvisning: Underlaget skal være rent og tørt. Omryst dåsen i mindst 3 min. Sprøjt i en afstand på 30 cm. Påfør flere tynde lag. Rens dysen efter brug. Berøringstør efter 10-20 min. Gennemtør efter 7 døgn.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også