5990
85,57 / L

Afløbsrens

Art. 36-392

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Væskekoncentrat, indeholdende mikroorganismer, som effektivt nedbryder organiske aflejringer i rørledninger. Anvendes til at modvirke belægninger af fedt, madrester, sæbe og hår i afløbsrørene og til at forebygge, at det sker igen. Forebygger også dårlig lugt. 700 ml.
Advarsel
Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.

Andre kunder købte også