Fra
159,-

Bundmaling, kobberoxidbaseret

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tilladt til norske og danske farvande. Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre fartøjer med en egenvægt over 200 kg.

Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Kan males oven på de fleste bådmalinger på markedet, såvel hårde som selvpolerende. OBS! Ikke på teflonbaserede malinger. Indeholder kobber og kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropellere.

Brugsanvisning
Hvis den eksisterende maling er i dårlig stand, flaget og ujævn, eller der sidder tykke lag af gammel maling, slibes den ned, før der males. Om nødvendigt påstryges først et spærre- og vedhæftningslag med sealer. Hvis den eksisterende maling er i god stand, slibes den let, inden der males. Hvis den eksisterende maling er af en ukendt type, skal den slibes væk eller overstryges med sealer, før der males med den nye bundmaling. På bådens udsatte dele – vandlinje, ror og stævn – påføres to lag. Til evt. fortynding og til rengøring bruges Fortynder nr. 2. Ren plast grundes med epoxyprimer for at beskytte mod osmose. Ved maling på epoxyprimer skal overfladen af primeren være lidt klæbrig for at få bedst mulig vedhæftning. Ujævnheder og skader spartles med epoxyspartel.

Temperatur 10 °C:
Støvtør: 2 t. Kan overmales: 16 t. Søsætning: min. 24 t/maks. 30 dage.
Temperatur 20 °C:
Støvtør: 1 t. Kan overmales: 6 t. min.12 t/maks. 30 dage.
Temperatur 30 °C:
Støvtør: 0,5 t. Kan overmales: 4 t. Søsætning: min. 8 t/maks. 30 dage.

Hvis maks.-tiden for søsætning overskrides, bør der foretages en let slibning inden evt. yderligere maling eller inden søsætning.
Rækkeevne: 7–10 m²/l.
Flammepunkt: 36 °C.

Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande. Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud gælder ikke for træbåde, der anvendes i saltvand, og for fritidsbåde, som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A eller B havne.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  Art. 30-688
  Gråhvid 0,75 L
  159,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares køligt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING SORT 0,75L

  BUNDMALING SORT 0,75L

  Art. 30-700
  Sort, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Udslip opsamles. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING RØD 2,5L

  BUNDMALING RØD 2,5L

  Art. 30-705
  Rød, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING RØD 0,75L

  BUNDMALING RØD 0,75L

  Art. 30-704
  Rød, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING BLÅ 0,75L

  BUNDMALING BLÅ 0,75L

  Art. 30-702
  Blå, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING SORT 2,5L

  BUNDMALING SORT 2,5L

  Art. 30-701
  Sort, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Udslip opsamles. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • BUNDMALING BLÅ 2,5L

  BUNDMALING BLÅ 2,5L

  Art. 30-703
  Blå, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  Art. 30-689
  Gråhvid 2,5 L
  469,-
  Fare
  Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Brandfarlig væske og damp.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Opbevares køligt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også