Fra
159,-

Bundmaling, kobberoxidbaseret

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tilladt til norske og danske farvande. Mod begroning af vandorganismer på fritidsbåde og andre fartøjer med en egenvægt over 200 kg.

Selvpolerende, kobberoxidbaseret bundmaling. Kan males oven på de fleste bådmalinger på markedet, såvel hårde som selvpolerende. OBS! Ikke på teflonbaserede malinger. Indeholder kobber og kan derfor ikke males på aluminiumsdrev og aluminiumspropellere.

Brugsanvisning
Hvis den eksisterende maling er i dårlig stand, flaget og ujævn, eller der sidder tykke lag af gammel maling, slibes den ned, før der males. Om nødvendigt påstryges først et spærre- og vedhæftningslag med sealer. Hvis den eksisterende maling er i god stand, slibes den let, inden der males. Hvis den eksisterende maling er af en ukendt type, skal den slibes væk eller overstryges med sealer, før der males med den nye bundmaling. På bådens udsatte dele – vandlinje, ror og stævn – påføres to lag. Til evt. fortynding og til rengøring bruges Fortynder nr. 2. Ren plast grundes med epoxyprimer for at beskytte mod osmose. Ved maling på epoxyprimer skal overfladen af primeren være lidt klæbrig for at få bedst mulig vedhæftning. Ujævnheder og skader spartles med epoxyspartel.

Temperatur 10 °C:
Støvtør: 2 t. Kan overmales: 16 t. Søsætning: min. 24 t/maks. 30 dage.
Temperatur 20 °C:
Støvtør: 1 t. Kan overmales: 6 t. min.12 t/maks. 30 dage.
Temperatur 30 °C:
Støvtør: 0,5 t. Kan overmales: 4 t. Søsætning: min. 8 t/maks. 30 dage.

Hvis maks.-tiden for søsætning overskrides, bør der foretages en let slibning inden evt. yderligere maling eller inden søsætning.
Rækkeevne: 7–10 m²/l.
Flammepunkt: 36 °C.

Må ikke anvendes til fritidsbåde, der overvejende anvendes i ferske vande. Må ikke anvendes til fritidsbåde under 200 kg, der overvejende anvendes i salte vande. Dette forbud gælder ikke for træbåde, der anvendes i saltvand, og for fritidsbåde, som har fast vandplads i havne, som i forsikringsbranchens havneoversigt er klassificerede som A eller B havne.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 0,75L N

  Art. 30-688
  Gråhvid 0,75 L
  159,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING SORT 0,75L

  BUNDMALING SORT 0,75L

  Art. 30-700
  Sort, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Udslip opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING RØD 2,5L

  BUNDMALING RØD 2,5L

  Art. 30-705
  Rød, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING RØD 0,75L

  BUNDMALING RØD 0,75L

  Art. 30-704
  Rød, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING BLÅ 0,75L

  BUNDMALING BLÅ 0,75L

  Art. 30-702
  Blå, 0,75 l
  159,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING SORT 2,5L

  BUNDMALING SORT 2,5L

  Art. 30-701
  Sort, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Udslip opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • BUNDMALING BLÅ 2,5L

  BUNDMALING BLÅ 2,5L

  Art. 30-703
  Blå, 2,5 l
  469,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.
 • ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  ANTIFOULING GRAY-WHITE 2,5L NO

  Art. 30-689
  Gråhvid 2,5 L
  469,-
  Fare
  Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage irritation af luftvejene. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares køligt. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også