Fra
2690

Epoxyprimer

Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
 • 2-komponent epoxygrundmaling til at male glasfiberskrog under vandlinien for at forebygge osmose.
 • Giver en effektiv beskyttelse mod vandindtrængen i laminatet.
 • Velegnet som grundmaling på alle typer polyester og epoxylaminat såvel som stål, galvaniseret stål og aluminium. Ikke egnet til rustfri stål.
 • Ved udbedring af større skader, sprækker eller udjævning af fordybninger spartles først med epoxyspartel.
 • EPOXYPRIMER 1L

  EPOXYPRIMER 1L

  Art. 30-623
  1 l
  169,-
  169,- / L
  Base
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  Hærder
  Fare
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)phenol. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • TILSÆTNINGSSTOF TIL EPOXYPRIME

  TILSÆTNINGSSTOF TIL EPOXYPRIME

  Art. 30-627
  2690
  1345,- / L
 • EPOXYPRIMER 2,5L

  EPOXYPRIMER 2,5L

  Art. 30-626
  2,5 l
  369,-
  147,60 / L
  Base
  Advarsel
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  Hærder
  Fare
  Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2,4,6-tris(dimethylamino-methyl)phenol. Kan udløse allergisk reaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ved brand: Anvend kuldioxid til slukning. Brug ikke vand. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også