229,-
229,- / L

Epoxyspartel

Art. 30-628
2-komponent epoxyspartel uden opløsningsmidler til reparation og udspartling over og under vandlinjen. Fuldstændig vandbestandigt. Kan anvendes på tidligere udførte polyester- eller epoxyarbejder. Velegnet til udspartling og udbedring af skader og sprækker, til udjævning af fordybninger samt til forebyggelse af osmose. God vedhæftningsevne på polyester, epoxy, metal og træ. Hurtighærdende og let at slibe. Fylder godt ud i et op til 2,5 cm tykt lag uden at løbe. Bør ikke spartles på træ med stor bevægelighed. 2 x 500 ml.
Base
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Læs etiketten før brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.