Fra
3690

Glykol, Longlife, koncentreret

Frostvæske Longlife er en nitrit-, amin-, fosfat-, silikat- og boratfri kølervæske baseret på etylenglykol. Beskytter rigtig godt mod frost, korrosion og overophedning i alle moderne motorer, men især i trykladede aluminiumsmotorer. Effektiv beskyttelse mod korrosion og aflejringer i kølesystemet og dets vitale dele, kølekanalerne i motorblokken og topstykket, køleren, vandpumpen og varmeapparatet. Frostvæske Longlife er effektiv i lang tid. Følg altid motorproducentens anvisninger for skift af kølervæske. Koncentrat. Må ikke blandes med propylenglykol.

 • FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  FROSTVÆSKE, LONGLIFE G30 3KG

  Art. 36-1786
  3 kg
  8490
  28,30 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  FROSTVÆSKE LONGLIFE 1 KG

  Art. 36-1782
  1 kg
  3690
  36,90 / KG
  Advarsel
  Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.