3990
39,90 / KG

Glykol Universal, koncentreret

Art. 36-1798

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
En glykol af høj kvalitet med ekstra lang levetid baseret på en inhibitorpakke med organisk syre. Giver fremragende beskyttelse mod frost, korrosion og overophedning. Kan blandes med andre etylenglykolbaserede kølevæsker. Fortyndes med vand. Glykolen er ufarvet og ændrer ikke den oprindelige farve ved efterfyldning. 1 kg.
Advarsel
Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved ubehag. Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation.