199,-

Lappesæt, dæk

Art. 82-573

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Komplet reparationssæt med alt det, du behøver for selv at kunne ordne en punktering på gaden eller i garagen. Det hele er pakket i en lille, blød taske. Passer kun til slangeløse dæk.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholderen tæt lukket. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Vask hænderne grundigt efter brug. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Fremkald IKKE opkastning. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Reservedele

 • TÆTNINGSPROPPER 5 STK

  TÆTNINGSPROPPER 5 STK

  Art. 82-741
  Reservedel til 82573
  3490
 • KULSYREPATRON, 16 G

  KULSYREPATRON, 16 G

  Art. 82-574
  5990
 • REGULATOR TIL CO2-PATRON

  REGULATOR TIL CO2-PATRON

  Art. 82-058
  7490

Andre kunder købte også