8990
1798,- / L

Gevindtætning

Art. 36-31

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Til tætning af fingevind.
  • Tætner bl.a. i forbindelse med gas, vand, flaskegas og benzin.
  • Kan også anvendes til ventiler og målere, uden at flowet til/gennem dem hindres.
  • Meget modstandsdygtig over for vibrationer og slag.
  • Giver tætte koblinger, som er nemme at afmontere, også efter flere års brug.
  • Tåler temperaturer op til 150º C.
  • Velegnet til brug på koblinger, som er op til 20 mm (3/4”).
  • 50 ml.
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Meget giftig for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter