7990
319,60 / L

Læksøger, gas

Art. 36-4537

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Vandbaseret detektor til gaslækager. Afslører og finder sikkert og hurtigt gaslækager og tryktab i rør, systemer under tryk mv. ved at danne klart synlige bobler ved gaslækagen. Kan også anvendes til kontrol af tryktab i f.eks. bremsesystemer (trykluftsbremser) og klimaanlæg. Pletter ikke og er ikke korrosiv. Kompatibel med alle typer af plast, stål, aluminium, kobber mv. 250 ml.
Advarsel
Indeholder 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan udløse allergisk reaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter