8990
1798,- / L

VVS-tætning

Art. 36-41

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Gevindtætninger til sammenkoblinger. Passer såvel til VVS-sammenkoblinger som til gas- eller olieinstallationer. Tætner uden at blokere ventiler eller manometre. I praktisk tube, till nem påførelse. Tåler temperaturer mellem -50º C og +150º C. Velegnet til brug på koblinger, som er op til 75 mm. Krymper eller revner ikke. Meget stor modstandsdygtighed over for vibrationer og slag. Hærder på under 15 minutter. 50 ml.

Brugsanvisning
  • Kontroller, at alle dele er rene, tørre og fri for olie og fedt. Affedtede dele giver et bedre resultat.
  • Fyld koblingen med gevindtætning med hånden, direkte fra tuben.
  • Monter delene.
  • Aftør overskydende mængde, der trænger ud. Gevindtætningen hærder ved fraværet af ilt.
  • Lad gevindtætningen størkne i ca. 15 – 30 minutter, afhængigt af mængden.

    OBS! Man kan benytte aktivator/primer, men det kan reducere styrken med 30 %.
Advarsel
Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion. Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN i tilfælde af ubehag. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter