8990
1798,- / L

VVS-tætning

Art. 36-41

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Gevindtætninger til sammenkoblinger. Passer såvel til VVS-sammenkoblinger som til gas- eller olieinstallationer. Tætner uden at blokere ventiler eller manometre. I praktisk tube, till nem påførelse. Tåler temperaturer mellem -50º C og +150º C. Velegnet til brug på koblinger, som er op til 75 mm. Krymper eller revner ikke. Meget stor modstandsdygtighed over for vibrationer og slag. Hærder på under 15 minutter. 50 ml.

Brugsanvisning
  • Kontroller, at alle dele er rene, tørre og fri for olie og fedt. Affedtede dele giver et bedre resultat.
  • Fyld koblingen med gevindtætning med hånden, direkte fra tuben.
  • Monter delene.
  • Aftør overskydende mængde, der trænger ud. Gevindtætningen hærder ved fraværet af ilt.
  • Lad gevindtætningen størkne i ca. 15 – 30 minutter, afhængigt af mængden.

    OBS! Man kan benytte aktivator/primer, men det kan reducere styrken med 30 %.
Advarsel
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Indeholder 1-acetyl-2-phenylhydrazin. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Særlig behandling (se ... på denne etiket). Kontakt GIFTLINJEN i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Vask hænderne grundigt efter brug. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter