7490
187,25 / L

Fortynder til gummimaling

Art. 36-6005
Til blanding med gummimaling. 450 ml.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også