4690
93,80 / L

Motorvask

Art. 36-4502
Motorvask fjerner hurtigt og enkelt olie og snavs fra motorer, maskiner m.m. Midlet sprøjtes på de flader, der skal rengøres. Det kan være nødvendigt at børste meget snavsede flader af. Lad midlet virke i 10-15 minutter. Skyl derefter rent med vand. Hvis midlet kommer på de lakerede flader, skal det straks skylles væk. Motorvask må ikke bruges på en varm motor.Indeholder alifatiske kulbrinter >30 % og nonioniske tensider
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.