7990
199,75 / L

Pakningsfjerner

Art. 36-44
Fjerner effektivt rester af tilbagesiddende gummipakninger, hærdet tætningsmasse eller lim. Beskytter underlaget , da der skal skrabes mindre. Kan anvendes som opløsningsmiddel på bl.a. metal-, plast- og træflader. Må ikke anvendes på modtagelig plastik, PVC, syntetiske materialer og linoleum. 400 ml.
Fordele
  • Fjerner/løsner selv de mest fastsiddende pakninger.
  • Løsner sod og kulaflejringer.
Indeholder: alifatiske kulbrinter 15-30 %.
Fare
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenskade. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også