Fra
7490

Rustbeskyttelsesmiddel

Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Tynd penetrerende rustbeskyttelsesolie, fortrinsvis til indvendig behandling (hulrum) på køretøjer. Uden opløsningsmidler. Nem påføring ved stuetemperatur. Stor modstandskraft mod rense- og affedtningsmidler.
 • RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 500ML

  RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 500ML

  Art. 36-2429
  500 ml spraydåse.
  7490
  149,80 / L
  Fare
  Kan forårsage allergisk hudreaktion. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Yderst brandfarlig aerosol.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
 • RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 1L

  RUSTBESKYTTELSESMIDDEL 1L

  Art. 36-2430
  1 l dåse, gevind til sprøjtepistol.
  109,-
  109,- / L
  Advarsel
  Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  Vis beskyttelsesbetegnelser
  Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også