7490
187,25 / L

Rustbeskyttelsesprimer

Art. 36-7419

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
  • Zinkfosfatbaseret og kromatfri rustbeskyttelsesprimer med korrosionsbeskyttende pigmenter.
  • Både rustbeskytter og grunder bilens flader af jern, stål og aluminium.
  • Rustbeskyttelsesprimeren giver et udmærket maleunderlag, som bidrager til et bedre maleresultat.
  • Primeren har meget gode vedhæftningsegenskaber og kan vådslibes.
  • Primeren er støvtør efter 10 minutter og gennemhærdet efter 1 døgn.
  • Farve: Rødbrun.
  • 400 ml.
OBS!
  • Høj luftfugtighed giver længere tørretid. I forhold til andre lignende produkter tillader Rustbeskyttelsesprimeren, at der senere kan punktsvejses uden at rustbeskyttelsen forringes.
  • Kan overmales med samtlige Biltemas reparationslakker til bil.
Fare
Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Læs etiketten før brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også