219,-
43,80 / L

Asfaltprimer

Art. 36-1150

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Tyndtflydende asfaltopløsning med fugtdrivende tilsætningsstoffer. Til imprægnering og grunding af tagpap og betontag. Mætter udtørret tagpap, som skal behandles med tagmasse. Også til forbehandling af flader, som skal fugtisoleres med koldasfalt, membranisoleres eller dækkes med tagpap. 5 l.
  • Densitet: ca. 900 kg/m³
  • Tørstofindhold: 55 ±2 %
  • Tørretid: 2-3 timer
  • Forbrug: 0,3-0,5 l/m².
  • Flammepunkt: 40° C
  • Brandklasse: II-1
  • Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin
Advarsel
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Brandfarlig væske og damp. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også