8990
89,90 / L

Lak, syntetisk

Art. 36-140
  • Uretanalkydbaseret blank, klar lak på opløsningsmiddelbasis.
  • Til de fleste overflader, også beton og linoleum.
  • Beskytter godt og giver en dyb glans på trægulve, træværk, etc.
  • Til inden- og udendørs brug.
  • Meget stor vandresistens.
  • 1 l.
Fortynding: Mineralsk terpentin, maks. 10 %.
Forbehandling: Overfladerne skal være rene og støvfri.
Påsmøring: Pensel eller sprøjte.
Antal strøg: 2 til 3 på ikke tidligere ferniserede træoverflader. 1 på tidligere behandlede overflader.
Tørretid ved +25 °C: Støvtør på 2-3 timer, gennemtør på 24 timer.
Dækning: 10-12 m²/liter.
Tåler ikke frost.
Mal ikke ved temperaturer under +5 °C.
Omrøres omhyggeligt før påføring.
Grænseværdi VOC: (kat A/e) 400 g/l. (2010)
Produktet indeholder maks: 400 g/l VOC.
MAL-kod 2-1
Advarsel
Brandfarlig væske og damp. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.