8990
89,90 / L

Balsamterpentin

Art. 36-1142
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Til fortynding af trætjære, linolie, maling mv. Biologisk nedbrydeligt. 1 l.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Farlig ved hudkontakt. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved indtagelse. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter