5490
54,90 / KG

pH–

Art. 36-476
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Danish (Denmark)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Danish (Denmark)']
Til sænkning af pH-værdien i poolvandet. 1,0 kg.

Anvendelse
Kontroller regelmæssigt pH– og klorværdien med en teststrip. Ideel pH-værdi: 7,0–7,4.

Læs mere om poolvedligeholdelse herpH-, 1 kg
Fare
Forårsager alvorlig øjenskade.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Ring omgående til en GIFTLINJE eller en læge. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter