5490
54,90 / KG

pH+

Art. 36-475

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Til forhøjelse af pH-værdien i poolvandet. 1 kg.Anvendelse Kontroller regelmæssigt pH- og klorværdien med en teststrip. Ideel pH-værdi: 7,0–7,4.Dosering 100 g pH+ er tilstrækkeligt til at forhøje pH-værdien i 10.000 liter vand med 0,2 enheder. Hårdt vand behøver en mindre mængde pH+ end blødt vand. Opløs først pH+ portionsvis i en spand vand. OBS! Kom først vand i spanden. Hæld derefter forsigtigt opløsningen i skimmeren eller langs med bassinkanten. Mål pH-værdien med jævne mellemrum. Tilsæt ikke opløsningen i nærheden af metaldele. Bland aldrig dette produkt med andre kemikalier!Opbevaring: Frostfrit og tørt. Opbevaret i originalemballagen og ved stuetemperatur er pH+ holdbart i mindst 5 år.Advarsel! Bland aldrig pH+ med andre kemikalier! Vær opmærksom på risiko- og sikkerhedssætningerne! Opbevar produktet i originalemballagen, utilgængelig for børn, frostfrit og ikke i direkte sollys.Irriterer øjnene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af støv. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Indeholder: Natriumcarbonat.
Læs mere om poolvedligeholdelse herpH+, 1 kg
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Vask hænderne grundigt efter brug. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter