Nedsat pris
1123
37,43 / L
Tidligere pris 4490

Stainless steel cleaner

Art. 36-23
  • Vandbaseret rengøringsmiddel til ubehandlede metalflader.
  • Effektiv mod bl.a. fingeraftryk.
  • Fungerer bl.a. på rustfri stål, krom, aluminium og PVC.
  • Rystes før brug.
  • Spray kun lidt og tør det af efter 10–30 s.
  • 300 ml.
  • Alifatiske kulbrinter. 15 - 30 %, nonioniske tensider. 5 - 15 % benzisothiazolinon.
Advarsel
Forårsager alvorlig øjenirritation. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i den lokale genbrugsstation/miljøstation. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/ 122°F. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.