199,-

Lappesæt, dæk

Art. 82-573

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Komplet reparationssæt med alt det, du behøver for selv at kunne ordne en punktering på gaden eller i garagen. Det hele er pakket i en lille, blød taske. Passer kun til slangeløse dæk.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Fremkald IKKE opkastning. Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Vask hænderne grundigt efter brug. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Hold beholderen tæt lukket. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Reservedele

 • TÆTNINGSPROPPER 5 STK

  TÆTNINGSPROPPER 5 STK

  Art. 82-741
  3490
 • KULSYREPATRON, 16 G

  KULSYREPATRON, 16 G

  Art. 82-574
  5990
 • REGULATOR TIL CO2-PATRON

  REGULATOR TIL CO2-PATRON

  Art. 82-058
  7490

Andre kunder købte også

Relaterede produkter