9990
99,90 / L

Luftfilterolie, skumfilter

Art. 36-448

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Luftfilterolie til alle skumfiltre på både 2-taktere og 4-taktere. Let at applicere. Udmærket vedhæftningsevne som gør, at olien ikke løber. Olien renser maksimalt for sand, støv og vand under ekstreme kørselsforhold uden at hæmme luftindsugningen. 1 l.Inden olien appliceres, bør filteret være ordentligt rengjort med Biltema Luftfilterrengøring 36-449, hvorefter det skal tørre fuldstændigt. Hæld luftfilterolie i en skål/kar eller en ren gennemsigtig pose. Sænk filteret ned i olien eller læg det i posen og massér olien ind med hænderne, indtil filteret er mættet. Anvend gerne éngangshandsker. Pres overflødig olie ud uden at vride filteret. Lad filteret tørre et par timer, inden det monteres.
Fare
Meget brandfarlig væske og damp. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Forårsager hudirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af damp/spray. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Fremkald IKKE opkastning. Udslip opsamles. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter