9990
99,90 / L

Luftfilterolie, skumfilter

Art. 36-448

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Luftfilterolie til alle skumfiltre på både 2-taktere og 4-taktere. Let at applicere. Udmærket vedhæftningsevne som gør, at olien ikke løber. Olien renser maksimalt for sand, støv og vand under ekstreme kørselsforhold uden at hæmme luftindsugningen. 1 l.Inden olien appliceres, bør filteret være ordentligt rengjort med Biltema Luftfilterrengøring 36-449, hvorefter det skal tørre fuldstændigt. Hæld luftfilterolie i en skål/kar eller en ren gennemsigtig pose. Sænk filteret ned i olien eller læg det i posen og massér olien ind med hænderne, indtil filteret er mættet. Anvend gerne éngangshandsker. Pres overflødig olie ud uden at vride filteret. Lad filteret tørre et par timer, inden det monteres.
Fare
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Meget brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale anvisninger. Opbevares under lås. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Udslip opsamles. Fremkald IKKE opkastning. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet. Bruges kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Undgå indånding af damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter