119,-
79,33 / KG

Zinkspartelmasse

Art. 36-054
Køb & Hent
Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i Biltema {0} allerede efter to timer.
Læs mere om Køb & Hent
Gul. Tokomponentpolyesterspartelmasse til reparation af mindre buler og ujævnheder. Hæfter på plade, aluminium og zink. God fyldningsevne, kort tørretid og gode slibegenskaber. 1,5 kg. Leveres uden hærder. Anvend hærder 36049.
Fare
Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Mistænkes for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlig øjenirritation. Forårsager hudirritation. Brandfarlig væske og damp.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares på et godt ventileret sted. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl eller brus huden med vand. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også