159,-

Multidoserer, svømmer

Art. 36-4705

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter 30 minutter.
Sådan fungerer Køb & Hent
Svømmer der indeholder en 600 g multidesinfektionstablet med aktivt klor, algemiddel og flokmiddel. Dosereren flyder på vandoverfladen og giver en jævn klorfordeling i poolvandet. Fungerer godt til både mindre og større pools (6.000–20.000 l).

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Læs mere om poolvedligeholdelse her

Advarsel
Udvikler giftig gas ved kontakt med syre. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage irritation af luftvejene. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå indånding af pulver. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter