159,-

Multidoserer, svømmer

Art. 36-4705

Køb & Hent

Afgiv din ordre nu og afhent dine varer i dit Biltema varehus allerede efter to timer.
Sådan fungerer Køb & Hent
Svømmer der indeholder en 600 g multidesinfektionstablet med aktivt klor, algemiddel og flokmiddel. Dosereren flyder på vandoverfladen og giver en jævn klorfordeling i poolvandet. Fungerer godt til både mindre og større pools (6.000–20.000 l).

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Læs mere om poolvedligeholdelse her

Advarsel
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Kan forårsage irritation af luftvejene. Forårsager alvorlig øjenirritation. Farlig ved indtagelse. Advarsel! Må ikke anvendes i forbindelse med andre produkter. Farlige luftarter (chlor) kan frigøres. Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
Vis beskyttelsesbetegnelser
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Opbevares under lås. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag. Undgå indånding af pulver. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Andre kunder købte også

Relaterede produkter